جهت اطلاع از اجناس، گرمـاژ و تیـراژهـای مختلـف با شمـاره ۳۵۴۱ -۰۲۱ داخلـی ۴ تماس گرفتـه و یا بـه شمـاره تلگـرام ۰۹۱۲۰۵۳۱۲۶۷ پیام داده و نسبت به استعلام قیمت اقدام نمائید.