دستگاه های جعبه سازی مجتمع نقش الماس

دستگاه لاک باتم

دستگاه نقطه زن سینگل

دستگاه نقطه زن دوبل

برخی از نمونه جعبه های بسته بندی